فایل‌های فرکانسیک

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک آرامش

این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک شادی

این فایل فرکانسیک، با توجه به شرایط و نیاز امروز جامعه توسط استاد سیدمحمدعرشیانفر در گروه بین‌المللی عرشیان تولید شده.

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک عزت‌ نفس و اعتماد‌ به‌ نفس

(ایجاد، افزایش و ارتقای عزت نفس و اعتماد به نفس شما)

استاد سیدمحمد عرشیانفر

فایل فرکانسیک بخشش

فایل فرکانسیک بخشش