جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

شوال

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).عاشقان اباالفضل(علیه السلام).1395

اصفهان.منارجنبان/سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).اصفهان.1395

ظهر شهادت،سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).هیئت عشاق الحسین(علیه السلام).اصفهان.1391

سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).هیئت دیوانگان.کاشان.1386

سیدجعفرطباطبایی و جوادمقدم

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).هیئت دیوانگان.کاشان.1385

سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت امام صادق(علیه السلام).هیئت دیوانگان.کاشان.1384

سیدجعفرطباطبایی

نوا:تخریب بقیع،هشتم شوال.اصفهان.خمینی شهر1395

سیدجعفرطباطبایی

نوا:شهادت حضرت حمزه(علیه السلام)،هیئت دیوانگان،کاشان1394

شب شهادت،سیدجعفرطباطبایی

1

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه