جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد
جز به یکى از سه نفر حاجت مبر: به دیندار، یا صاحب مروت، یا کسى که اصالت خانوادگى داشته باشد

94

نوا:شانزدهم محرم،کربلایی سیدجعفرطباطبایی،کاشان.1395

هیئت دیوانگان.کاشان

گزارش تصویری 5شب دوم محرم،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

4X2A1151

گزارش تصویری 5شب اول محرم،اصفهان1394

سیدجعفرطباطبایی

812312343 115830

فروشگاه

vasat6 vasat2 vasat1 vasat0

خبرنامه

بالای صفحه